ORDINASOFT Informàtica Sant Cugat del Vallés Barcelona

ORDINASOFT

SEPA - OBLIGATORI EL 1/FEB/2014


Què és SEPA?


L'1 de febrer del 2014 es activa, de compliment obligatori, SEPA, una estratègia europea per unificar i garantir pagaments segurs, en euros, per a totes les transaccions bancàries dins i entre els països que conformen la Unió Europea. Els actuals sistemes nacionals de transferències i càrrecs (normes AEB-CSB o Quaderns Bancaris) seran substituïts pels nous sistemes europeus normativa SEPA. Et recomanem revisis les teves sistemes d'informació en la seva adaptació a SEPA. Pots començar a fer-ho per mitjà del Diagnòstic SEPA, tant si segueixes sent usuari d'alguna de les solucions Sage com si no, consulta'ns com podem ajudar-te a que la teva empresa o negoci s'adapti a aquesta nova normativa de forma fàcil i còmoda per a tu.

SEPA = Zona única de pagaments
Afecta els quaderns bancaris CSB 19, les transferències CSB 34 i les targetes. No s'aplica a xecs, pagarés ni lletres de canvi. La data límit és 1 febrer 2014. Afecta 33 països (els 28 membres de la Unió Europea més Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega i Suïssa. A Espanya, el CCC (codi compte client i 20 caràcters) passa a ser IBAN (24 caràcters). A partir de l'1 de febrer de 2014 l'IBAN serà l'únic identificador vàlid per realitzar cobraments i pagaments nacionals i transfonterers (SEPA). Així mateix, el BIC (11 caràcters) identifica al banc associat al compte. L'CSB 58 (bestreta de crèdits) i el CSB 32 (rebuts comercials) es podran seguir utilitzant fins l'1 de febrer de 2016.
Els fitxers tindran un format de XML en lloc de TXT. Serà obligatori a Espanya a partir d'1 de febrer de 2016, tot i que és aconsellable fer-ho ara. Característiques de l'ordre de domiciliació o mandat: És un acord privat entre el creditor i el seu deutor. Signatura manuscrita del titular del compte de càrrec. Vigent en la data de presentació del rebut. L'emissor ha de conservar el mandat juntament amb les seves modificacions o la seva cancel · lació. Les entitats financeres no intervenen en la formalització d'aquest document.
Les àrees afectades en l'empresa són Comptabilitat, Tresoreria, Facturació, RRHH, Vendes, atenció al client i informàtica. Cal actualitzar els números dels comptes bancaris de clients, proveïdors i treballadors. Recollir les ordres de domiciliació o mandat i conservar-les. Planificar els canvis necessaris en els processos i sistemes informàtics de l'empresa. Comprovar prèviament a 1 de febredo de 2014 les validacions necessàries amb les entitats bancàries per comprovar que tot funciona correctament.

Beneficis que aporta SEPA a la teva empresa

Simplificació en tràmits

Possibilitat d'utilitzar un únic compte bancari per a transaccions bancàries en euros a la zona SEPA.
Desapareixen les barreres i burocràcia per realitzar pagaments a la zona SEPA i en l'àmbit internacional.
Les transferències internacionals no es diferenciaran de les nacionals.

Seguretat en les teves transaccions
El teu actual número de compte de 20 dígits evoluciona al IBAN, que compta amb 34 dígits, formats a partir del CCC més la identificació del país d'origen i 2 dígits de control.

Exemples: Codi actual CCC: 2100 0813 61 0123456789
IBAN electrònic Espanya: ES79 2100 0813 6101 2345 6789 oa França FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606
IBAN imprès en factures: IBAN ES79 2100 0813 6101 2345 6789 o IBAN FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606

Totes les transaccions portaran més el codi BIC o Identificació Internacional de l'entitat bancària.
Xip EMV en les noves targetes de crèdit i dèbit, utilització del PIN personal en lloc de la signatura.
Noves normes estàndards europees per a la generació i intercanvi electrònic de mandats de pagament que substituiran les nacionals que permet millores d'eficiència en els processos d'execució de pagaments i redundarà en major competència.
Augment de la vigilància dels diners electrònics.

Reducció de costos
Reducció dels costos administratius, dels costos de diners electrònics i de les transaccions de pagament al optimitzar els processos de pagament. Especialment en accions comercials internacionals.
Propicia la possibilitat de renegociació de comissions bancàries
Reducció de diners en efectiu i l'augment de diners electrònics.

Seguretat en els teus negocis
Nous tipus de càrrecs que permeten escurçar el temps dels terminis de pagament.
Que impedeixen la devolució de l'import del deute i s'assegura el cobrament del mateix.
Es modifica el temps de presentació dels mandats per ser més competitius.

Tipus d'instruments SEPA Transferència SEPA

(Empresa a empresa / autònom o per particulars)


Per a operacions en euros.
En 1 dia com a màxim (el següent hàbil a la data d'emissió) el beneficiari rebrà l'import de la transferència.
Ús per a transferències tant nacionals com amb els països de l'Espai Econòmic Europeu adherits a SEPA.
Igualtat de condicions i tarifes per a operacions nacionals i transfrontereres en l'Espai Econòmic Europeu, independentment de l'import de l'operació.
Cada entitat bancària cobrarà les despeses al seu client segons les condicions establertes.
El codi IBAN com a identificador del compte de beneficiari.
El BIC identifica l'entitat financera del beneficiari.
Requereix un format específic (format ISO 20022 XML) per a la transmissió d'ordres en fitxer a l'entitat.

Càrrec directe SEPA bàsic o CORE

(Empresa-empresa i / o empresa-autònom i / o empresa-particular)

(Fins ara denominat rebut a la vista (format CSB 19)

Per a operacions exclusivament en euros.
Obligatori fer constar el codi IBAN i el BIC
Com fins ara abans de l'emissió ha d'existir una ordre / mandat del deutor per a domiciliar els pagaments.
Les ordres de domiciliació o mandats ja existents seguiran sent igualment vàlids per emetre aquest tipus de càrrecs directes CORE (només per a l'àmbit nacional).
És obligatori conservar els mandats i totes les seves modificacions o cancel · lacions mentre es puguin exigir per justificar l'existència d'autorització per a un cobrament.
Els rebuts es presentaran amb una anticipació de 7 dies (per a primeres o úniques operacions) i 4 dies hàbils (per a operacions recurrents o últimes). Terminis de devolució: Fins a 8 setmanes per ordre del client deutor. 13 mesos per a pagaments no autoritzats (per ordre del client).
Hi ha la possibilitat de rebutjar una devolució en aquest termini aportant còpia del mandat vigent.

Càrrec directe SEPA B2B

(Empresa a empresa o empresa a autònom)

Important: En aquesta modalitat el termini de devolució d'impagats es redueix a només dos dies, el que millora el risc comercial i la gestió d'impagats, alhora que redueix el risc de morositat.
Requisits per emetre càrrecs directes B2B: Les operacions han de ser en euros.
Emissor i deutor han de ser persones jurídiques (empreses o autònoms).
Prèviament a l'emissió s'ha de formalitzar una ordre / mandat de domiciliació entre emissor i deutor.
Aquesta Ordre ha d'especificar l'acceptació d'operativa B2B i la renúncia d'aquest al dret de devolució.
És obligatori conservar els mandats i totes les seves modificacions o cancel · lacions mentre es puguin exigir per justificar l'existència d'autorització per a un cobrament.
Es necessita un nou format de fitxer: XML B2B SEPA o 19.44
El codi IBAN passa a ser el codi estandarditzat del compte del deutor, i el BIC, el de l'entitat financera del deutor.
Els dèbits es presentaran amb una anticipació de 3 dies hàbils.
Prèviament al càrrec, l'entitat bancària sol · licitarà autorització al lliurat.