ORDINASOFT Informàtica Sant Cugat del Vallés Barcelona ORDINASOFT Informàtica Sant Cugat del Vallés Barcelona ORDINASOFT Informàtica Sant Cugat del Vallés Barcelona ORDINASOFT Informàtica Sant Cugat del Vallés Barcelona ORDINASOFT Informàtica Sant Cugat del Vallés Barcelona ORDINASOFT Informàtica Sant Cugat del Vallés Barcelona ORDINASOFT Informàtica Sant Cugat del Vallés Barcelona ORDINASOFT Informàtica Sant Cugat del Vallés Barcelona ORDINASOFT Informàtica Sant Cugat del Vallés Barcelona

ORDINASOFT

PROGRAMARI IL-LEGAL - GREUS CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES I PENALS PER A EMPRESES I DIRECTIUS

Conseqüències Programari Il·legal

• Gairebé la meitat dels programes instal·lats en els ordinadors de les companyies espanyoles són il·legals segons la consultora
IDC , és a dir , quatre de cada deu companyies utilitzen programes informàtics sense llicència. Qualsevol persona pot aportar dades perquè s'iniciï un procés d'investigació contra una empresa per atemptar contra la propietat intel·lectual del programari en la pàgina de denúncies de pirateria al web de la BSA , ( una organització que agrupa empreses fabricants de programari ) amb un senzill formulari confidencial.
Greus conseqüències econòmiques i penals per a empreses i directius
Des de l'1 de juliol de 2015 el Codi Penal modifica gran part del seu articulat i àmplia determinades conductes que poden suposar la comissió d'un delicte per l'ús d'obres, productes o serveis sense l'autorització dels titulars dels drets de propietat intel·lectual , com en el cas del programari. A més de les conseqüències penals per als seus responsables, les organitzacions (persones jurídiques) poden enfrontar-se a les següents penes:
• Multes per quotes o proporcional que poden ascendir als 280.000 euros.
• Dissolució de la persona jurídica.
• Suspensió de les seves activitats.
• Cloenda de locals i establiments.
• Prohibició de realitzar en el futur les activitats en l'exercici dels quals s'hagi comès, afavorit o encobert el delicte.
• Inhabilitació per obtenir subvencions i ajudes públiques,
• Inhabilitació per contractar amb el sector públic.
• Inhabilitació per tenir beneficis i incentius fiscals o de la Seguretat Social. • Intervenció judicial per salvaguardar els drets de treballadors o creditors.