ORDINASOFT Informàtica Sant Cugat del Vallés Barcelona

ORDINASOFT

OBLIGATORIETAT DE REGISTRAR TOTES LES JORNADES DIARIES DELS TREBALLADORS

OBLIGATORIETAT DE REGISTRAR TOTES LES JORNADES DIARIES DELS TREBALLADORS, AMB INDEPÈNDENCIA QUE SIGUIN TREBALLADORS A TEMPS PARCIAL O COMPLERT; HORAS EXTRES, COMPLEMENTÀRIES U ORDINARIES.

Ja en l'any 1994 (Article 35.5 del E.T.) es va produïr un canvi normatiu en que l'Administració interpreta com obligatori el registre de las horas, extres i ordinàries dels treballadors a temps parcial o complert.
Aquesta modificació fins a la data no s'entenía com a prioritari, quan havia una inspecció normalment es solicitaven nóminas. seguretat social, prevenció de riscos laborals i d'altres matèrias, peró en contades ocasions sol·licitaven el registre d'horas.
Ara arrèl de dues sentències de la Sala Social de la Audiència Nacional (4/12/2015 y 19/2/2016)

" Las empresas deben tener un registro de horas de los empleados, a fin de poder asegurar el control de las horas extraordinarias. Este control, según la Audiencia Nacional, debe realizarse incluso en aquellas compañías en las que no se hagan horas extras "

L'empresa pot adoptar qualsevol medi ja sigui, telemàtic, electrònic, informátic, app o manual que permeti enregistrar de mode permanent i objetiu, la jornada dels treballadors amb les seves respectives horas d'entrada i sortida, que permeti la totalització mensual de la jornada, entregant una còpia del resum mensual als treballadors.
Estant a disposició els registres, ja siguin electrònics, informàtics, etc. a disposició de qualsevol requeriment per part de la visita de la inspecció, amb la possibilitat d'impressió dels mateixos i el deure de conserva-se durant un minim de 4 anys.

Aquests sistemas han de garantitzar la FIABILITAT i la INVARIABILITAT de les dades, i si el model es manual, a de contenir obligatoriament la signatura diària del treballador.

En cas d'incompliment de les referides obligasciones de registre, el contracte es presumirà celebrat a jornada completa, excepte prova en contrari que acrediti el caràcter parcial dels serveis