ORDINASOFT Informàtica Sant Cugat del Vallés Barcelona

ORDINASOFT :: Notícies

22/10/2016

Registre de la jornada dels treballadors

NORMATIVA A APLICAR OBLIGATORIAMENT SEGONS SENTÈNCIA DE LA SALA DE LO SOCIAL DE LA AUDIÈNCIA NACIONAL

OBLIGATORIETAT DE REGISTRAR TOTES LES JORNADES DIARIES DELS TREBALLADORS, AMB INDEPÈNDENCIA QUE SIGUIN TREBALLADORS A TEMPS PARCIAL O COMPLERT; HORAS EXTRES, COMPLEMENTÀRIES U ORDINARIES.

Ja en l'any 1994 (Article 35.5 del E.T.) es va produïr un canvi normatiu en que l'Administració interpreta com obligatori el registre de las horas, extres i ordinàries dels treballadors a temps parcial o complert.
Aquesta modificació fins a la data no s'entenía com a prioritari, quan havia una inspecció normalment es solicitaven nóminas. seguretat social, prevenció de riscos laborals i d'altres matèrias, peró en contades ocasions sol·licitaven el registre d'horas.
Ara arrèl de dues sentències de la Sala Social de la Audiència Nacional (4/12/2015 y 19/2/2016)

" Las empresas deben tener un registro de horas de los empleados, a fin de poder asegurar el control de las horas extraordinarias. Este control, según la Audiencia Nacional, debe realizarse incluso en aquellas compañías en las que no se hagan horas extras "

L'empresa pot adoptar qualsevol medi ja sigui, telemàtic, electrònic, informátic, app o manual que permeti enregistrar de mode permanent i objetiu, la jornada dels treballadors amb les seves respectives horas d'entrada i sortida, que permeti la totalització mensual de la jornada, entregant una còpia del resum mensual als treballadors.
Estant a disposició els registres, ja siguin electrònics, informàtics, etc. a disposició de qualsevol requeriment per part de la visita de la inspecció, amb la possibilitat d'impressió dels mateixos i el deure de conserva-se durant un minim de 4 anys.

Aquests sistemas han de garantitzar la FIABILITAT i la INVARIABILITAT de les dades, i si el model es manual, a de contenir obligatoriament la signatura diària del treballador.

En cas d'incompliment de les referides obligasciones de registre, el contracte es presumirà celebrat a jornada completa, excepte prova en contrari que acrediti el caràcter parcial dels serveis